دکتر احمد میرابی

دکتر احمد میرابی

متخصص برندسازی
و توسعه کسب‌وکار

دکتر احمد میرابی

متخصص برندسازی و توسعه کسب‌وکار

توهمات کارآفرینی

کتاب توهمات کارآفرینی

اسطوره‌های پرهزینه‌ای که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران با آن زندگی می‌کنند.

همراهی 9 سال اخیر با صاحبان و مدیران کسب وکارها
جلسات مشاوره
0 +
قرارداد های مشاوره و کوچینگ
0 +
6 سال

میانگین زمان تداوم قراردادها

تبدیل کارگاه کوچک توربافان
به بزرگترین کارخانه توربافی در ایران
جدیدترین پروژه‌ ها